Kategorie
Výrobci
Odběr novinek
Doprava zdarma_

Pokud váš nákup přesahne

1 000 Kč

budete mít dopravu zdarma

Reklamace

 

Reklamační formulář ke stažení

 

Reklamační řád

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. vše ve znění novel.

Uplatnění reklamace zboží je možné provést osobně na adrese společnosti prodávajícího nebo zasláním zboží na adresu prodávajícího:

 

 

SPORT KAMZÍK spol. s r.o. 

 nám. Přemysla Otakara 84 / 24

 370 01 České Budějovice

 

Bližší informace ke způsobu řešení reklamace lze získat:

na emailové adrese:

kamzik@kamzik.cz

nebo telefonicky na čísle 

608 357 109​

 

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je spotřebiteli poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. V případě oprávněně uplatněných nároků má kupující právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné). V případě uplatnění práv ze záruky se spotřebitel může obrátit na výše uvedené kontakty.

Vždy je třeba uvést charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a zpětný kontakt. Každou reklamaci vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu spotřebitele informuje. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán spotřebiteli e-mailem bezprostředně po přijetí reklamce. V případě osobního předání je předán ihned.

Sport KAMZÍK si v souladu se zákonem (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258) vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

Práva kupujícího při uplatnění záruky

Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající doporučuje kupujícímu v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe pomocí dokladu o koupi a záručním listem.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydání dokladu o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště o fyzickou osobu.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Newsletter

Přihlaště se k odběru novinek a budte vždy v obraze o novinkách a akcích!